Algemene opdrachtvoorwaarden

For an English version of my Terms & Conditions, please scroll down!

Voorwaarden uitvoering opdracht:

 • Opdracht: De werkzaamheden die ik vanuit Ondernemersgevoel.nl zal uitvoeren liggen op het vlak van bedrijfsadvies, subsidieadvies of communicatieadvies.
 • Garantie: Hoewel ik mij hiertoe tot het uiterste zal inspannen, kunnen geen garanties gegeven worden t.a.v. het resultaat van mijn werk in relatie tot het beoogde doel: bijvoorbeeld het verkrijgen van een financiering of subsidie en dergelijke. Ik ben ook niet aansprakelijk te stellen voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie vanuit de opdrachtgevende organisatie in het kader van deze opdracht.
 • Aanbetaling in geval van fixed fee: Voordat ik aan de opdracht begin zal ik 50% van het totale tarief in rekening brengen d.m.v. een aanbetalingsfactuur. Ik zal met mijn werkzaamheden beginnen zodra de aanbetaling door mij is ontvangen. Deze aanbetaling is niet van toepassing op werkzaamheden die o.b.v. No Cure No Pay door mij worden aangenomen. Die worden volledig achteraf gefactureerd i.g.v. behaald resultaat.
 • In geval van calamiteiten: Mocht ik de opdracht niet tot een goed einde kunnen brengen omdat ik onvoldoende medewerking van de opdrachtgevende organisatie krijg, bijvoorbeeld omdat ik essentiële informatie vanuit de opdrachtgevende organisatie niet ontvang, ik onjuiste informatie ontvang of de uitvoering van de opdracht vanuit de opdrachtgevende organisatie geen prioriteit meer heeft of geannuleerd wordt, dan zal ik de reeds aan de opdracht bestede tijd in rekening brengen tegen een uurtarief van € 60,- excl. Btw. Het eventueel reeds betaalde aanbetalingsbedrag zal hierop in mindering gebracht worden maar wordt nooit terugbetaald.
 • Meer- / minderwerk: Mocht het karakter van de opdracht tussentijds zodanig wijzigen dat de gemaakte afspraken de hoeveelheid werk voor mij in commerciële zin niet blijken te dekken, dan zal ik met de opdrachtgevende organisatie nieuwe afspraken maken over het eventuele meerwerk dat daardoor zal ontstaan en de vergoeding daarvoor. Evenzo zal ik het in alle eerlijkheid aangeven wanneer een opdracht mij significant veel minder tijd heeft gekost dan begroot. Ik ga telkens uit van onze beide intenties om dergelijke afspraken in redelijkheid en met oog voor elkaars belangen te maken.
 • Vervolgopdrachten: Door de opdrachtgever bij de eerste opdracht aanvaarde afspraken zullen ook van toepassing zijn op alle vervolgopdrachten die ik voor de opdrachtgevende organisatie zal uitvoeren, tenzij daarvoor aparte, afwijkende afspraken worden vastgelegd (die zijn altijd leidend). In dat geval zal ik daartoe het initiatief nemen.

Conditions for the execution of the assignment:

 • Assignment: The activities that I will perform from Ondernemersgevoel.nl are in the field of business advice, subsidy advice or communication advice.
 • Guarantee: Although I will make every effort to this end, no guarantees can be given with regard to the result of my work in relation to the intended purpose: for example, obtaining financing or subsidy and the like. I am also not liable for damage, of whatever nature, caused by the provision of incorrect and / or incomplete information from the client in the context of this assignment.
 • Down payment in case of fixed fee: Before I start the assignment I will charge 50% of the total rate by means of a down payment invoice. I will start my work as soon as the deposit has been received by me. This down payment does not apply to activities based on No Cure No Pay be accepted by me. These are billed in full afterwards in case of achieved result.
 • In case of calamities: If I cannot complete the assignment successfully because I receive insufficient cooperation from the client organization, for example because I do not receive essential information from the client, I receive incorrect information or the execution of the assignment from the client organization no longer has priority or is canceled, then I will charge the time already spent on the assignment at an hourly rate of € 60, - excluding VAT. Any down payment already paid will be deducted from this but will never be refunded.
 • Additional / less work: If the nature of the assignment changes in the interim such that the agreements made do not appear to cover the amount of work for me in a commercial sense, then I will make new agreements with the client organization about any additional work that will arise as a result. Likewise, I will state in all honesty when an assignment took me significantly less time than budgeted. I always start from both our intentions to make such agreements reasonably and with an eye for each other's interests.
 • Follow-up assignments: Agreements accepted by the client with the first assignment will also apply to all follow-up assignments that I will carry out for the client organization, unless separate, deviating agreements are made for this (these are always leading). In that case I will take the initiative to this.